اشتغال زایی

هدف اصلی زنجیره عشق و امید اشتغالزایی و توانمندسازی نیازمندان جهت ایجاد شرایطی مناسب برای زندگی بهتر، است. لذا از کلیه عزیزانی که امکان پیشنهاد موقعیت های شغلی مختلف، کارآفرینی و ارائه ایده هایی برای اشتغالزایی این عزیزان دارند خواشمند است فرم مربوطه را تکمیل کرده تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل نماییم.